Một thương hiệu không chỉ là một logo hoặc một tagline. Nó là nhiều hơn một mẫu trang web nhanh chóng. Đó là cách thế giới nhìn nhận về bạn. Một số điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng chúng tôi muốn giúp bạn định hình thương hiệu của mình để nó nhận thức theo cách mạnh mẽ và chân thực nhất có thể. Chúng tôi muốn thế giới trải nghiệm những gì thương hiệu của bạn cung cấp trước khi họ thậm chí sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Tại AV chúng tôi chế tạo và củng cố thương hiệu.Chúng tôi tiếp cận thương hiệu của bạn một cách sáng tạo và toàn diện, bằng cách hợp tác chặt chẽ với bạn để phát triển một chiến lược tùy chỉnh dựa trên thị trường mục tiêu, tình hình cạnh tranh, dòng thời gian và ngân sách của bạn. Là một đại lý thương hiệu có kinh nghiệm, chúng tôi được trang bị tốt để thiết kế mọi thứ mà một công ty cần để xây dựng một bản sắc mạnh mẽ. Từ logo, thiết kế văn phòng phẩm và trang web đến quảng cáo và chiến dịch tiếp thị, chúng ta có thể làm rất nhiều!